ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ย. 2562
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 12 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ต.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2562
4 สถิติการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของอบต.ฉลอง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 มิ.ย. 2562
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 พ.ค. 2562
6 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 พ.ค. 2562
7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ม.ค. 2562
8 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ม.ค. 2562
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ม.ค. 2562
10 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17