ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ึคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
26 ม.ค. 2565
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
25 ม.ค. 2565
3 ่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 ม.ค. 2565
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ม.ค. 2565
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ม.ค. 2565
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
25 ม.ค. 2565
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
25 ม.ค. 2565
8 ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ NO Gift Policy)2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 ม.ค. 2565
9 คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
17 ม.ค. 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5 มค. ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25