ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 มี.ค. 2556
92 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2556
100
01 มี.ค. 2556
93 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
444
15 ก.พ. 2556
94 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
15 ก.พ. 2556
95 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
22 ม.ค. 2556
96 ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
319
22 ม.ค. 2556
97 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
22 ม.ค. 2556
98 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
22 ม.ค. 2556
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
03 ธ.ค. 2555
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตกค้างยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
03 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20