ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
695
03 มิ.ย. 2558
92 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
700
26 พ.ค. 2558
93 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
681
17 ก.พ. 2558
94 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.ฯ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
12 ม.ค. 2558
95 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
12 ม.ค. 2558
96 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
12 ม.ค. 2558
97 ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
12 ม.ค. 2558
98 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสมมัญ สมัยที่ ๓ รั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
675
23 ธ.ค. 2557
99 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
23 ธ.ค. 2557
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
689
02 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22