ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
14 ต.ค. 2557
102 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
20 ส.ค. 2557
103 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
625
13 มิ.ย. 2557
104 ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัด อบต.ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
07 ม.ค. 2557
105 ประกาศลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
07 ม.ค. 2557
106 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
07 ม.ค. 2557
107 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
655
07 ม.ค. 2557
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
659
01 ธ.ค. 2556
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
822
07 ต.ค. 2556
110 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
841
13 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22