ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
992
15 ก.พ. 2556
122 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
915
15 ก.พ. 2556
123 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
936
22 ม.ค. 2556
124 ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
863
22 ม.ค. 2556
125 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
22 ม.ค. 2556
126 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
22 ม.ค. 2556
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
870
03 ธ.ค. 2555
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตกค้างยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
839
03 ธ.ค. 2555
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลฉลอง ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
828
03 ธ.ค. 2555
130 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
901
24 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22