ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 อบต.ฉลอง รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง
452
16 มิ.ย. 2552
162 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
341
02 มิ.ย. 2552
163 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
01 มิ.ย. 2552
164 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 พ.ค. 2552
165 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 มี.ค. 2552
166 ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
20 ก.พ. 2552
167 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สมควรเอาเป็นแบบอย่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
20 ก.พ. 2552
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
780
20 ม.ค. 2552
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
315
19 ม.ค. 2552
170 เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2552
337
13 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20