ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานข้อมูลสถิติผู้ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2563
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ก.พ. 2563
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ก.พ. 2563
14 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปี 2563
40
04 ก.พ. 2563
15 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ก.พ. 2563
16 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.พ. 2563
17 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.พ. 2563
18 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.พ. 2563
19 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 ก.พ. 2563
20 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20