ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ต.ค. 2562
32 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 ต.ค. 2562
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ต.ค. 2562
34 สถิติการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของอบต.ฉลอง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 มิ.ย. 2562
35 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 พ.ค. 2562
36 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 พ.ค. 2562
37 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ม.ค. 2562
38 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ม.ค. 2562
39 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ม.ค. 2562
40 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20