ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ธ.ค. 2557
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ธ.ค. 2557
43 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 ต.ค. 2557
44 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ส.ค. 2557
45 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 มิ.ย. 2557
46 ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัด อบต.ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2557
47 ประกาศลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 ม.ค. 2557
48 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2557
49 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ม.ค. 2557
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17