ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 พ.ย. 2560
52 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 เม.ย. 2560
53 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 เม.ย. 2560
54 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
18 เม.ย. 2560
55 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ อบต.ฉลอง2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
18 เม.ย. 2560
56 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 ม.ค. 2560
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 ต.ค. 2559
58 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
18 ม.ค. 2559
59 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ม.ค. 2559
60 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20