ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สถิติการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของอบต.ฉลอง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
07 มิ.ย. 2562
62 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
03 พ.ค. 2562
63 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
631
02 พ.ค. 2562
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
27 มี.ค. 2562
65 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
632
14 ม.ค. 2562
66 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
627
10 ม.ค. 2562
67 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
10 ม.ค. 2562
68 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
03 ม.ค. 2562
69 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
593
08 พ.ย. 2561
70 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
07 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22