ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ อบต.ฉลอง2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ม.ค. 2559
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ต.ค. 2558
63 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 มิ.ย. 2558
64 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 พ.ค. 2558
65 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
17 ก.พ. 2558
66 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.ฯ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
12 ม.ค. 2558
67 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 ม.ค. 2558
68 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ม.ค. 2558
69 ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ม.ค. 2558
70 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสมมัญ สมัยที่ ๓ รั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20