ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 มี.ค. 2556
62 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2556
79
01 มี.ค. 2556
63 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
422
15 ก.พ. 2556
64 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
15 ก.พ. 2556
65 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
22 ม.ค. 2556
66 ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
293
22 ม.ค. 2556
67 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
22 ม.ค. 2556
68 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
22 ม.ค. 2556
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
03 ธ.ค. 2555
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตกค้างยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17