ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันฯรอบ6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
608
05 พ.ย. 2561
72 ประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมการท่องเที่ยวตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
597
19 ต.ค. 2561
73 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
585
22 ก.พ. 2561
74 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัดฯ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2068
12 ม.ค. 2561
75 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
12 ม.ค. 2561
76 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
12 ม.ค. 2561
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
02 พ.ย. 2560
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเค ดาวน์โหลดเอกสาร
603
02 พ.ย. 2560
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
623
02 พ.ย. 2560
80 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
634
18 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22