ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ธ.ค. 2557
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ธ.ค. 2557
73 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 ต.ค. 2557
74 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ส.ค. 2557
75 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 มิ.ย. 2557
76 ประกาศการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัด อบต.ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ม.ค. 2557
77 ประกาศลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ม.ค. 2557
78 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ม.ค. 2557
79 ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 ม.ค. 2557
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20