ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
18 เม.ย. 2560
82 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
18 เม.ย. 2560
83 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ อบต.ฉลอง2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
18 เม.ย. 2560
84 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
647
21 ม.ค. 2560
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
30 ต.ค. 2559
86 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
611
18 ม.ค. 2559
87 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
18 ม.ค. 2559
88 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
18 ม.ค. 2559
89 ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ อบต.ฉลอง2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
18 ม.ค. 2559
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22