ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบประปาภูเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
657
29 ก.ค. 2558
402 ราคากลางโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
661
29 ก.ค. 2558
403 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
29 ก.ค. 2558
404 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
672
10 ก.ค. 2558
405 ราคาคลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
10 ก.ค. 2558
406 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถิตย์ - บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
665
10 ก.ค. 2558
407 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสถิตย์ - บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
10 ก.ค. 2558
408 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
10 ก.ค. 2558
409 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
10 ก.ค. 2558
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสบาย - รร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
10 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62