ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ที่ตั้งบริเวณถนนสายจอมพิบูลย์-เขาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง ตามแบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ รหัสนวัตกรรมไทย 01020003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [15 มี.ค. 2564]
**