ข่าว : อบต.ฉลอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด  : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕61, ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และนายอำเภอได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕61 นั้นผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด ประกาศเมื่อ :