ข่าว : รับโอนนิติกร และนายช่างโยธา

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
     
1. นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     

     
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้ 1) คำร้องขอโอน, 2) หนังสือยินยอมให้โอน, 3) หนังสือรับรองความประพฤติ, 4) สำเนาวุฒิการศึกษา 5) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

     
ยื่นเอกสารได้ที่ อบต.ฉลอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-845142 หรือผ่านทางเว็บไซต์ WWW.CHALONG.GO.TH ในวันและเวลาราชการผู้แจ้งข่าว : อบต.ฉลอง ประกาศเมื่อ :